แผนกวิชาช่างฝีมืองานปั้น รุ่นที่ ๒๕

 • ๑. นายกิตติพงษ์ จิตรพร
 • ๒. นายธนกร วัฒนชัย
 • ๓. นายธนพล เหลือจันทร์
 • ๔. นายประทักษ์ ทิมกาญจนะ
 • ๕. นายพหลเมธ พวงภู่ห้อย
 • ๖. นายหัตถกร ศรีบาง
 • ๗. นางสาวภูพาทิศ เยี่ยมสุข
 • ๘. นางสาววริศรา ยมสถิตย์ทับทิม
 • ๙. นายวิธวันท์ ย่อมเที่ยงแท้
 • ๑๐. นายศุภชัย รวมพล
 • ๑๑. นายสมาธิ ฉลาดทำ
 • ๑๒. นายสามารถ สุวรรณปันทะ
 • ๑๓. นางสาวสุรินทร์ แปลงพันธ์
 • ๑๔. นายอนุสรณ์ ปลัดท้วม
 • ๑๕. นายอรรถสิทธิ์ จิรพงศ์ไพบูลย์
 • ๑๖. นายปิยณัฐ ตรงสุจริตสิน

ผู้ที่สามารถสอบผ่านมีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อที่ปรากฎข้างต้นนี้ กรุณามามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. นำใบรับรองแทพย์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังมีรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าเงินประกันของเสียหาย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (จะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
 • ค่าวัสดุฝึก จำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
 • ค่าหัวเข็มขัด จำนวนเงิน ๖๕ บาท
 • ค่าเข็มโรงเรียน จำนวนเงิน ๒๕ บาท
 • ค่าเน็คไท จำนวนเงิน ๑๒๐ บาท
 • ค่ารูปถ่ายและทำบัตรนักเรียน จำนวนเงิน ๕๐ บาท
 • รวมเป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท (จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุที่ต้องชำระเพิ่ม)

สถานที่มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ณ หออุเทศทักสินา ห้องวิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!