แผนกวิชาช่างฝีมืองานประดับมุก รุ่นที่ ๒๕

  • ๑. นายธีรชาติ ค้อโนนแดง
  • ๒. นายสุรศักดิ์ ศรชัย
  • ๓. นางอัจฉรา ชูติกาญจน์

ผู้ที่สามารถสอบผ่านมีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อที่ปรากฎข้างต้นนี้ กรุณามามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. นำใบรับรองแทพย์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังมีรายการดังต่อไปนี้

  • ค่าเงินประกันของเสียหาย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (จะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
  • ค่าวัสดุฝึก จำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
  • ค่าหัวเข็มขัด จำนวนเงิน ๖๕ บาท
  • ค่าเข็มโรงเรียน จำนวนเงิน ๒๕ บาท
  • ค่าเน็คไท จำนวนเงิน ๑๒๐ บาท
  • ค่ารูปถ่ายและทำบัตรนักเรียน จำนวนเงิน ๕๐ บาท
  • รวมเป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท (จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุที่ต้องชำระเพิ่ม)

สถานที่มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ณ หออุเทศทักสินา ห้องวิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!