แผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน รุ่นที่ ๒๕

 • ๑. นายเฉลิม จันทร์แจ่ม
 • ๒. นายถนอมศักดิ์ จาบถนอม
 • ๓. นายพงษ์กร นุชเครือ
 • ๔. นางพชรพร ปิยะดิษฐ์
 • ๕. นางสาวพุทดลักาณ์ คิดสำราญ
 • ๖. นายภาณุวัฒน์ หนูพรัด
 • ๗. นายภัทรพล ภู่มาลัย
 • ๘. นางสางภัสรา สุพิทักษ์
 • ๙. นายวิษณุ ระวาดชู
 • ๑๐. นายศิวัสว์ นิติธรรมบัณฑิต
 • ๑๑. นายสิทธิโชค ฤทธิ์เดช

ผู้ที่สามารถสอบผ่านมีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อที่ปรากฎข้างต้นนี้ กรุณามามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. นำใบรับรองแทพย์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังมีรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าเงินประกันของเสียหาย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (จะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
 • ค่าวัสดุฝึก จำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
 • ค่าหัวเข็มขัด จำนวนเงิน ๖๕ บาท
 • ค่าเข็มโรงเรียน จำนวนเงิน ๒๕ บาท
 • ค่าเน็คไท จำนวนเงิน ๑๒๐ บาท
 • ค่ารูปถ่ายและทำบัตรนักเรียน จำนวนเงิน ๕๐ บาท
 • รวมเป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท (จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุที่ต้องชำระเพิ่ม)

สถานที่มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ณ หออุเทศทักสินา ห้องวิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!