แผนกวิชาช่างฝีมืองานลายรดน้ำ รุ่นที่ ๒๕

 • ๑. นางสาวกัลย์ธีร์ ศิริอัธการ
 • ๒. นายกฤติพงษ์ ทองเนื้อดี
 • ๓. นางสาวดลหทัย มหาอัมพรพฤกษ์
 • ๔. นายปัณณ์ ยอดประทุมวัน
 • ๕. นางสาววนิดา เขมะจันตรี
 • ๖. นางสาววรัญธร ภาคสุวรรณ์
 • ๗. นางสาวอัญชลา บุญถาวร

ผู้ที่สามารถสอบผ่านมีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อที่ปรากฎข้างต้นนี้ กรุณามามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. นำใบรับรองแทพย์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังมีรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าเงินประกันของเสียหาย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (จะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
 • ค่าวัสดุฝึก จำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
 • ค่าหัวเข็มขัด จำนวนเงิน ๖๕ บาท
 • ค่าเข็มโรงเรียน จำนวนเงิน ๒๕ บาท
 • ค่าเน็คไท จำนวนเงิน ๑๒๐ บาท
 • ค่ารูปถ่ายและทำบัตรนักเรียน จำนวนเงิน ๕๐ บาท
 • รวมเป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท (จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุที่ต้องชำระเพิ่ม)

สถานที่มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ณ หออุเทศทักสินา ห้องวิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!