แผนกวิชาช่างฝีมืองานเขียน รุ่นที่ ๒๕

 • ๑. นายกรุณ จิระวงศ์อร่าม
 • ๒. นางสาวกาญจนา พบกระโทก
 • ๓. นายกันตพัฒน์ มะวรคนอง
 • ๔. นางสาวคุณัญญา ทองดอนน้อย
 • ๕. นายฉัตร สุมลทา
 • ๖. นายชลิต เผ่าพงศ์
 • ๗. นายชัยณรงค์ ท้าวประสิทธิ์
 • ๘. นายณัธพร ชำดำรงเกียรติ
 • ๙. นางสาวณัฐรินีย์ ปรางพิทักษ์
 • ๑๐. นางสาวดวงหทัย มะลิกา
 • ๑๑. นายธนวิทย์ ถาวรวันชัย
 • ๑๒. นางสาวธนิศา สวัสดิ์พันธุ์
 • ๑๓. นายธนัท นาห้วยทราย
 • ๑๔. นายนฤดล เลี้ยงรักษา
 • ๑๕. นายนิติภูมิ ดียัง
 • ๑๖. นายปรมัตถ์ เหล่าวง
 • ๑๗. นายพิพัฒน์พล ขันวิเชียร
 • ๑๘. นายพิษณุ ปิ่นทอง
 • ๑๙. จ.ส.อ. ไพรัช จุ้ยประเสริฐ
 • ๒๐. นายภาณุพงศ์ หาญสกล
 • ๒๑. นายยศพล เลี่ยนอุดม
 • ๒๒. นายรวิรัสมิ์ จันทร์สวย
 • ๒๓. นายรัตนศักดิ์ สุขสะดม
 • ๒๔. นายหลักทรัพย์ เวชวิบูลย์
 • ๒๕. นายวรพงษ์ ฝีมือสาร
 • ๒๖. นางสาวศิริพร ภาคสุวรรณ์
 • ๒๗. นายศุภชัย มาชา
 • ๒๘. นายศักดิพัฒน์ ปันจันทึก
 • ๒๙. นายเศาวยะ ชฏารัตน์
 • ๓๐. นานสุทธิการ จันทร์ศูนย์
 • ๓๑. นายอานนต์ จันนาค
 • ๓๒. นายเอเชีย ช่วยนุกูล
 • ๓๓. นายอนุวัฒน์ สิงหวัฒน์
 • ๓๔. นางอรวรรณ จันทรสกุล

ผู้ที่สามารถสอบผ่านมีสิทธิ์เข้าเรียนตามรายชื่อที่ปรากฎข้างต้นนี้ กรุณามามอบตัว และลงทะเบียนเรียน ในวันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. นำใบรับรองแทพย์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังมีรายการดังต่อไปนี้

 • ค่าเงินประกันของเสียหาย จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท (จะได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)
 • ค่าวัสดุฝึก จำนวนเงิน ๑,๒๐๐ บาท
 • ค่าหัวเข็มขัด จำนวนเงิน ๖๕ บาท
 • ค่าเข็มโรงเรียน จำนวนเงิน ๒๕ บาท
 • ค่าเน็คไท จำนวนเงิน ๑๒๐ บาท
 • ค่ารูปถ่ายและทำบัตรนักเรียน จำนวนเงิน ๕๐ บาท
 • รวมเป็นเงิน ๒,๔๖๐ บาท (จำนวนเงินดังกล่าวยังไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุที่ต้องชำระเพิ่ม)

สถานที่มอบตัวและลงทะเบียนเรียน ณ หออุเทศทักสินา ห้องวิชาการ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย )

หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่เสื้อยืด ห้ามสวมรองเท้าแตะ และโปรดเคราพต่อสถานที่


Valid XHTML 1.0 Strict  Valid CSS!